Azab Neraka yang amat pedih | Tafsir Surah Al-Hajj (22) 19-22

DALIL AYAT

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman :

"Inilah dua golongan (Golongan Mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih keatas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada didalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka handak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan kedalamnya, (kepada mereka dikatakan), "Rasailah Azab yang membakar ini." (Q.S. Al-Hajj [22] 19-22)

TAFSIR IBNU KATSIR

Tercantum didalam ash-Shahihain, Abu Dzar bersumpah bahwa ayat ini :


("Inilah dua golongan yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka,")

Turun kepada Hamzah dan para sahabatnya serta 'Utbah dan para sahabatnya pada hari mereka menampakan diri diperang Badar. (Inilah lafadzh al-Bukhari dalam tafsirnya). Kemudian al-Bukhari berkata bahwa 'Ali bin Abi Thalib berkata : "Aku adalah orang pertama yang menggelar persengketaan dihadapan ar-Rahman pada hari Kiamat."

Qais berkata : "Pada merekalah turun :


("Inilah dua golongan yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka,")

Mereka adalah orang-orang yang menampakan diri diperang Badar, yaitu 'Ali, Hamzah, 'Ubaidah, Syaibah bin Rabi'ah dan al-Walid bin 'Utbah. al-Bukhari menyendiri dalam meriwayatkannya.

Ibnu Abi Najih berkata dari Mujahid tentang ayat ini: "Ini adalah perumpamaan orang kafir dan orang mukmin yang bertengkar tentang kebangkitan."

Didalam satu riwayat lain, Mujahid dan 'Atha berkata tentang ayat ini : "Mereka adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang beriman, mencakup seluruh perkataan serta menyangkut kisah Badar dan peristiwa yang lainnya. Ini adalah pilihan Ibnu Jarir dan pendapat itu adalah baik.

Untuk itu dia (Allah) berfirman:


("Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka.")

Yaitu dibuatkan bagi mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Sa'id bin Jubair berkata: "Yaitu dari tembaga dan sesuatu yang amat panas jika dipanaskan."


("Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka.")

Jika disiramkan di atas kepala-kepala mereka al-hamim, yaitu air panas yang amat panas. Sa'id bin Jubair berkata : "Dia adalah timah yang menghancur luluhkan gaji dan usus yang ada didalam perut mereka." Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan selain mereka. Demikian pula menghancur luluhkan kulit kulit mereka. 

Firmannya :


("Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.")

Imam Ahmad berkata dari Abu Sa'id, Bahwa Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda : " Seandainya cambuk-cambuk besi itu diletakan dibumi, lalu dua makhluk berhimpun, niscaya mereka tidak dapat menguranginya dari bumi."

Ibnu Abbas berkata tentang firman-nya :


("Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi.")

Mereka dipukul dengannya, sehingga setiap anggota badan hancur berantakan, lalu mereka berteriak : "Celaka."

Firmannya :


("Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan kedalamnya.")

Al-A'masy berkata dari Abudz-Dzabyan, Bahwa Salman berkata : "Api neraka itu hitam legam, kayu dan baranya tidak bersinar. Kemudian dia membaca :


("Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan kedalamnya.")

Fudhail bin 'Iyadh berkata : "Demi Allah, mereka tidak akan dapat keluar, karena kaki-kaki mereka dibelenggu dan tangan -tangan mereka diikat. Akan tetapi, Kayu api neraka mengangkat mereka dan cambuk-cambuk api neraka akan mengembalikan mereka."

Firman-nya :


("Rasakanlah adzab yang membakar ini.")

Seperti firmannya :


("Dan dikatakan kepada mereka : "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan.") (QS. As-Sajdah [32] 20)

Makna perkataan tersebut adalah bahwa mereka dihinakan dengan siksaan, perkataan atau perbuatan.

QUOTES


untuk IG story (KLIK LINK INI)

Semoga bermanfaat
Barakallahu fikum 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

0 Response to "Azab Neraka yang amat pedih | Tafsir Surah Al-Hajj (22) 19-22"

Post a Comment

mau beramal gratis ke dailymuslim_id ?
jangan lewatkan kotak diatas ya

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel